Ειδική κάρτα Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ)

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ)

Ο υποψήφιος πρέπει: 

1.Να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας του. 
2.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.
3.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
4.Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
5. Να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
6.Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας  και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
7.Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8.Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.
9.Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.
10.Να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις, το είδος των οποίων καθορίζεται  με σχετική  υπουργική απόφαση (η εν λόγω απαίτηση ισχύει ύστερα από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης).
11.Να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄ για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των παραπάνω  2, 3 και 5  προϋποθέσεων. 
2.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
3.Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού- Επίπεδο Α2 (εφόσον ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος).
α)Έλληνες υπήκοοι: Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού (Οι γεννημένοι έως 2-4-1969: Απολυτήριο Δημοτικού. Οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου).

β)Ξένοι υπήκοοι: Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, τηλ: 210 3680000, ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του  Υπουργείου Παιδείας, τηλ.2310459101).


5.Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης.
6.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (για Έλληνα υπήκοο) ή διαβατηρίου σε ισχύ (για αλλοδαπό υπήκοο).
7.Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
8.Παράβολο υπέρ Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ.  
9.Ιατρικό Πιστοποιητικό.

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε. 
2.Το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δε χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο. 
3.Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4.Η βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό χορηγείται από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και από τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
5.Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας που αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (παρ. 1 άρθρο 84 ν.3386/2005, ΦΕΚ Α’ 212).
6.Ο τύπος και το περιεχόμενο του ιατρικού πιστοποιητικού καθορίζονται με υπουργική απόφαση και η προσκόμισή του θα απαιτείται ύστερα από τη θέση σε ισχύ αυτής. 

ΚΟΣΤΟΣ:
Παράβολο 50 € υπέρ Δημοσίου.   

ΧΡΟΝΟΣ 
Εξαρτάται από την αρμόδια για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης υπηρεσία, αλλά σε κάθε περίπτωση έπεται της ημερομηνίας επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά, και ενημερώνεται για την ημερομηνία διεξαγωγής της ειδικής γραπτής εξέτασης. 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
αρ. 95 του ν. 4070/2012  (ΦΕΚ Α’ 82).    
αρ. 14 του π.δ. 243/1987 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως ισχύει.
αρ. 14 του π.δ. 244/1987 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως ισχύει.
αρ. 26 του ν. 3710/2008  (ΦΕΚ Α’ 216).

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ)

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 για να ανανεωθεί η ειδική άδεια Ε.Δ.Χ., απαιτείται ο υποψήφιος:

 1. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν 1256/1982 ( ΦΕΚ 65 Α΄ ) όπως ισχύει κάθε φορά.

 2. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

 3. Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.

 4. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα: συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ (όταν η άδεια οδήγησης είναι επαγγελματική C, D, E)

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

4. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

5. Παράβολο των 50,00 € από τη ΔΟΥ. Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από τη λήξη της ισχύος της, απαιτείται παράβολο 250,00 €.   Αν έχει παρέλθει πενταετία από τη λήξη της ισχύος της, ανανεώνεται κατόπιν εξετάσεων.

6. Ειδική άδεια Ε.Δ.Χ

7. Μία  έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

Αν η άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική ή Β κατηγορία που έφερε κωδικό 113 (και σήμερα έχει καταργηθεί), τότε απαιτούνται επιπλέον:

1. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

2.Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Εφόσον η ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ) είναι σε ισχύ, τότε απαιτούνται:

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή ελληνικού διαβατηρίου, ή άδειας παραμονής, όπως αναλύθηκε παραπάνω

 3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

 4. Παράβολο 50,00 € από τη ΔΟΥ.

 5. Ειδική άδεια ΕΔΧ και φωτοτυπία αυτής.

 6. Δύο (2) έγχρωμες, πρόσφατες φωτογραφίες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και  της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης κτλ.) να είναι επικυρωμένο.

T.E. 7/13