Π.Ε.Ι.

 

« Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) » (Σύμφωνα με το Π.Δ. 74-2008)

Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.
Τα Π.Ε.Ι. διακρίνονται σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών και σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων.

Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε (πλέον D1, D1E, D, DE) όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. υπ' αριθμ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.1995), όπως ισχύει.

Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε, (πλέον C1, C1E, C, CE) όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. υπ' αριθμ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.1995), όπως ισχύει.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αυτού ή, επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Δ1, Γ1+Ε, Δ1+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, (πλέον C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE) τις οποίες κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95».
Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του διατάγματος αυτού.

Υποχρέωση & εξαιρέσεις:

Ποιοι υποχρεούνται να αποκτήσουν Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης (με εξέταση)

1. Όλοι οι οδηγοί που θα αποκτήσουν Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε (πλέον D1, D1E, D, DE) από 10/9/2008 και μετά.
2. Όλοι οι οδηγοί που θα αποκτήσουν Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε (πλέον C1, C1E, C, CE) από 10/9/2009 και μετά.

Ποιοι οδηγοί εξαιρούνται από το να αποκτήσουν Π.Ε.Ι.

1. Οχημάτων των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h
2. Οχημάτων τα οποία ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται απ' αυτές τις υπηρεσίες 
με οποιοδήποτε καθεστώς
3. Οχημάτων τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες πολιτικής άμυνας της χώρας ή της Π.Σ.Ε.Α.
4. Οχημάτων τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης κλπ (δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία)
5. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης
6. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης (εκπαιδευτικά σχολής οδηγών)
7. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών η εμπορευμάτων
(Κοιν. Οργανισμοί - ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχεία, αεροπορικές επιχ., βιομηχανικές επιχ., κινηματογραφικές επιχ., παιδικοί σταθμοί, ΟΤΑ, ΝΠ Δήμων 
& Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ., σύλλογοι Α.Μ.Ε.Α., εκκλησιαστικές μονές)
8. Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν υλικά η εξοπλισμό ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Οδηγοί που απαλλάσσονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να κατέχουν Π.Ε.Ι.

1. Οι οδηγοί που κατέχουν άδεια Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2008. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9/9/2013.
2. Οι οδηγοί που κατέχουν άδεια Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2009. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9/9/2014.

Μετά τις ημερομηνίες αυτές οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών / εμπορευμάτων αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης (χωρίς εξετάσεις) διάρκειας 35 διδακτικών ωρών.
Την ίδια υποχρέωση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης έχουν και οι οδηγοί που απέκτησαν Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών / εμπορευμάτων αρχικής επιμόρφωσης για την ανανέωση του με την συμπλήρωση πενταετίας.

 

Δέιτε τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 

« ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1, C1E, C ή CE»

 

Προϋποθέσεις:
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C ή CE.
4. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία.

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.
  στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. Α.Φ.Μ.
 • Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. 
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. 
  Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε
  και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 30 €, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης (θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι.).
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20 € , για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική ή πρακτική).
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης C1 ή C1E ή C ή CE κατηγορίας.

Εξέταση:
Για την χορήγηση του Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας», εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου,, οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στο σύνολο της ύλης αυτού.

Β) Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για ΠΕΙ ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.(Η πρακτική εξέταση μπορεί να γίνει με εκπαιδευτικό ή με Ι.Χ. ή Δ.Χ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 9 του Π.Δ. 74/2008(ΦΕΚ 112 Α΄ ).

 

«ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D1, D1E, D ή DE»

 

Προϋποθέσεις:
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D1E, D ή DE.
4. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία.

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.
  στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. Α.Φ.Μ..
 • Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. 
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. 
  Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε
  και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 30 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης (θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι.).
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20 € , για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική ή πρακτική).
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης D1, D1E, D ή DE κατηγορίας.

Εξέταση:

Για την χορήγηση του Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας», εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στο σύνολο της ύλης αυτού.

Β) Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για ΠΕΙ ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.(Η πρακτική εξέταση μπορεί να γίνει με εκπαιδευτικό ή με Ι.Χ. ή Δ.Χ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 9 του Π.Δ. 74/2008(ΦΕΚ 112 Α΄ ).

 

  «ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

 1. 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. 
 1. 2. α) Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2009 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή Π.Ε.Ι.

β) Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2008 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή (ΠΕΙ).

 

Μετά την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ  - (δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησής του)  - το οποίο αποκτήθηκε είτε με εξετάσεις (αρχική χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

β. τη διεύθυνση κατοικίας του

2. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, εκτός από το διαβατήριο, προσκομίζεται και άδεια παραμονής (η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για Π.Ε.Ι.), ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. (η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για Π.Ε.Ι.), καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

4. Παράβολο 30,00 € από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)

για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης.

5. Αίτηση εκτύπωσης

6. Ισχύουσα άδειας οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

7. Βεβαίωση σχολής Π.Ε.Ι.