ΑΜ ή Α1: Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής

ΑΜ: Δίπλωμα Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.

Η απαιτούμενη ηλικία για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης κατηγορίας ΑΜ είναι το 16ο έτος.

Δικαίωμα οδήγησης:
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα.
Δηλαδή δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 Km/h την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 cc. Επίσης ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 kgr, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 Km/h την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 cc, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4Κw, προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.

Ισχύς:
Το δίπλωμα οδήγησης για την κατηγορία ΑΜ έχοι διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη.

A1: Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw

Η απαιτούμενη ηλικία για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Α1 είναι το 18ο έτος. 

Δικαίωμα οδήγησης:

Μηχανές μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο
από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW.
Άδεια οδήγησης A1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.

Ισχύς:
Το δίπλωμα οδήγησης για την κατηγορία  Α1 έχει διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη.

διπλωμα οδηγησης μηχανης εως 125 κε