Α2 ή Α: Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής

 

A2: Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής έως 35 Kw.

 

Η απαιτούμενη ηλικία απόκτησης διπλώματος οδήγησης κατηγορίας A2 είναι το 20ο έτος.

 

Δικαίωμα οδήγησης:
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.
Η κατηγορία Α2, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 και ΑΜ.

 

Ισχύς:
Το δίπλωμα οδήγησης για την κατηγορία Α2 έχει διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη.

 

Α: Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών.

Η απαιτούμενη ηλικία για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Α είναι το 24ο έτος ή το 22ο εάν έχετε στην κατοχή σας δίπλωμα Α2 επί διετία. 

Δικαίωμα οδήγησης:
Μοτοσικλέτες, και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 Kw.
(ουσιαστικά μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος και κυλινδρισμού που δεν οδηγούνται με τις κατηγορίες ΑΜ, Α1 και Α2)
Η κατηγορία Α, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών Α1, Α2 και ΑΜ.

Ισχύς:
Το δίπλωμα οδήγησης για την κατηγορία  Α  έχει διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη.

 διπλωμα οδηγησης μηχανης